Lov om endringer i lov av 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)

Ot.prp. nr. 97 (1998-1999), Innst. O. nr. 48 (1999-2000), beslutning. O. nr. 69 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2000 Innst. O. nr. 48 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2000

   Behandlet i Odelstinget: 28.03.2000

   Behandlet i Lagtinget: 11.04.2000