Lov om endringer i lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Ot.prp. nr. 17 (1999-2000), Innst. O. nr. 46 (1999-2000), beslutning. O. nr. 57 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2000 Innst. O. nr. 46 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2000

   Behandlet i Odelstinget: 24.02.2000

   Behandlet i Lagtinget: 07.03.2000