Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Endringer som følge av tillegg til EØS-avtalens fjernsynsdirektiv)

Ot.prp. nr. 2 (1999-2000), Innst. O. nr. 36 (1999-2000), beslutning. O. nr. 34 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1999 Innst. O. nr. 36 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999