Lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Ot.prp. nr. 18 (1997-98), Innst. O. nr. 13 (1997-98), beslutning. O. nr. 17 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1997 Innst. O. nr. 13 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1997