Lov om endringer i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Ot.prp. nr. 19 (1997-98), Innst. O. nr. 39 (1997-98), beslutning. O. nr. 48 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.03.1998 Innst. O. nr. 39 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1998

   Behandlet i Odelstinget: 03.04.1998

   Behandlet i Lagtinget: 23.04.1998