Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v

Ot.prp. nr. 16 (1997-98), Innst. O. nr. 27 (1997-98), beslutning. O. nr. 25 (1997-98), beslutning. L. nr. 2 (1997-98), beslutning. O. nr. 44 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 29.01.1998 Innst. O. nr. 27 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtatt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1998

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 19.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 12.03.1998