Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift m.v.)

Ot.prp. nr. 9 (1997-98), Innst. O. nr. 25 (1997-98), beslutning. O. nr. 38 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.01.1998 Innst. O. nr. 25 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1998

   Behandlet i Odelstinget: 13.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 02.04.1998