Lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Ot.prp. nr. 10 (1997-98), Innst. O. nr. 28 (1997-98), beslutning. O. nr. 40 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet, sjef for administrasjonssakene/sjef for arbeidsavd. i Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1998 Innst. O. nr. 28 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1998

   Behandlet i Odelstinget: 13.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 02.04.1998