Lov om endringer i rettergangslovgivningen (varadommer i sivile saker og forening av straffesaker)

Ot.prp. nr. 27 (1999-2000), Innst. O. nr. 44 (1999-2000), beslutning. O. nr. 52 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2000 Innst. O. nr. 44 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2000

   Behandlet i Odelstinget: 15.02.2000

   Behandlet i Lagtinget: 24.02.2000