Lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Ot.prp. nr. 3 (1997-98)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet