Lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 3 om smittsomme sykdommer på bier og lov om endring i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven)

Ot.prp. nr. 48 (1999-2000), Innst. O. nr. 86 (1999-2000), beslutning. O. nr. 111 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2000 Innst. O. nr. 86 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2000