Stortingets presidentskap har med hjemmel i Forretningsordenens § 15 annet ledd besluttet å omfordele budsjettkapittel 970-Eksportfremmede tiltak- fra rammeområde 4 under utenrikskomiteen til rammeområde 9 under næringskomiteen

(St.prp. nr. 1 (1997-98) kap. 970

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.