Lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Ot.prp. nr. 64 (1999-2000), Innst. O. nr. 98 (1999-2000), beslutning. O. nr. 103 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. O. nr. 98 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2000