Lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Ot.prp. nr. 68 (1999-2000), Innst. O. nr. 36 (2000-2001), beslutning. O. nr. 49 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. O. nr. 36 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000