Lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

Ot.prp. nr. 29 (1997-98), Innst. O. nr. 34 (1997-98), beslutning. O. nr. 43 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.02.1998 Innst. O. nr. 34 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1998

   Behandlet i Odelstinget: 13.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 02.04.1998