Utenriksministerens redegjørelse om sak behandlet 3. oktober 2000 i den utvidede utenrikskomite og innbrakt for Stortinget i medhold av Stortingets forretningsorden § 13 siste ledd. Saken hadde følgende ordlyd: "Forhandlingsopplegget for norsk tiltredelse til Dublin-konvensjonen. (Konvensjonen om hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremmes i en av EUs medlemsstater.)"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet