Lov om endringer i lov av 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 25 (1997-98), Innst. O. nr. 11 (1997-98), beslutning. O. nr. 14 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1997 Innst. O. nr. 11 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1997