Lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova)

Ot.prp. nr. 35 (2000-2001), Innst. O. nr. 59 (2000-2001), beslutning. O. nr. 75 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 21.03.2001 Innst. O. nr. 59 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 05.04.2001