Forslag fra stortingsrepresentant Bjørn Hernæs på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 12. desember 2000 (Jf. Innst. O. nr. 34): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at det innføres en ordning i saker der unge i alderen 12 til 15 år begår straffbare handlinger, slik at konfliktrådsbehandling alltid skal gjennomføres i disse tilfellene med mindre fornærmede motsetter seg det eller annen reaksjon iverksettes

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet