Forslag fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 14. desember 2000 (Jf. Innst. O. nr. 40): Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med iverksetting av eiendomsskattelovens § 8 fastsette et øvre og nedre tak slik at den enkelte kommunes inntektsbortfall blir minst mulig

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet