Lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v.

Ot.prp. nr. 69 (2000-2001), Innst. O. nr. 87 (2000-2001), beslutning. O. nr. 115 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2001 Innst. O. nr. 87 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001