Lov om endring av lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Ot.prp. nr. 60 (2000-2001), Innst. O. nr. 78 (2000-2001), beslutning. O. nr. 112 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.05.2001 Innst. O. nr. 78 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 30.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001