Lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett

Ot.prp. nr. 72 (2000-2001), Innst. O. nr. 80 (2000-2001), beslutning. O. nr. 93 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2001 Innst. O. nr. 80 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.2001