Forslag fra stortingsrepresentant Britt Hildeng på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 115): Stortinget ber Regjeringen legge fram en opptrappingsplan med statlig finansiering for bygging av billige utleieboliger, studentboliger og lavinnskuddsboliger for førstegangsetablerere i statsbudsjettet for 2002.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet