Lov om endringar i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip m.m. (EØS-tilpasning)

Ot.prp. nr. 51 (2001-2002), Innst. O. nr. 74 (2001-2002), beslutning. O. nr. 82 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. O. nr. 74 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002