Lov om barnetrygd (barnetrygdloven)

Ot.prp. nr. 57 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 11 (2001-2002), Innst. O. nr. 24 (2001-2002), beslutning. O. nr. 33 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.02.2002 Innst. O. nr. 24 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2002

   Behandlet i Odelstinget: 07.02.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.02.2002