Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven)

Ot.prp. nr. 90 (2001-2002), Innst. O. nr. 83 (2001-2002), beslutning. O. nr. 97 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. O. nr. 83 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 21.06.2002