Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel)

Ot.prp. nr. 24 (2002-2003), Innst. O. nr. 73 (2002-2003), beslutning. O. nr. 77 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.03.2003 Innst. O. nr. 73 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003