Lov om endringar i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme sysselsetting og visse andre lover

Ot.prp. nr. 40 (1997-98), Innst. O. nr. 43 (1997-98), beslutning. O. nr. 52 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. O. nr. 43 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1998

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1998