Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Ot.prp. nr. 21 (1996-97), Innst. O. nr. 61 (1996-97), beslutning. O. nr. 91 (1996-97), beslutning. L. nr. 2 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.04.1997 Innst. O. nr. 61 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1997

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 05.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997