Lov om endringer i lov av 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet

Ot.prp. nr. 43 (1997-98), Innst. O. nr. 55 (1997-98), beslutning. O. nr. 60 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1998 Innst. O. nr. 55 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1998

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1998

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.1998