Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Jan Simonsen og Jørn L. Stang om å henstille til Høyesterett og landets øvrige domstoler om å vurdere om ikke det generelle straffeutmålingsnivået for grovere voldskriminalitet og sedelighetsforbrytelser mot mindreårige bør skjerpes vesentlig innenfor de någjeldende rammer

Dokument nr. 8:60 (1997-98), Innst. S. nr. 168 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jørn L. Stang, Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 168 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1998