Lov om endring i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Ot.prp. nr. 25 (1996-97), Innst. O. nr. 49 (1996-97), beslutning. O. nr. 72 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.02.1997 Innst. O. nr. 49 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1997

   Behandlet i Odelstinget: 27.02.1997

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.1997