Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)

Ot.prp. nr. 64 (2003-2004), Innst. O. nr. 1 (2004-2005), beslutning. O. nr. 1 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.10.2004 Innst. O. nr. 1 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.2004

   Behandlet i Odelstinget: 21.10.2004

   Behandlet i Lagtinget: 28.10.2004