Lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Ot.prp. nr. 26 (2004-2005), Innst. O. nr. 28 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. O. nr. 28 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2004