Lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov)

Ot.prp. nr. 35 (2004-2005), Innst. O. nr. 70 (2004-2005), beslutning. O. nr. 70 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. O. nr. 70 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 25.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.2005