Lov om endringer i straffeprosessloven

Ot.prp. nr. 55 for 1994-95, innst. O. nr. 5, besl. O. nr. 5 for 1995-96, beslutning. O. nr. 5 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1995 Innst. O. nr. 5 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1995

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.1995

   Behandlet i Lagtinget: 30.11.1995