Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten)

Ot.prp. nr. 45 (2004-2005), Innst. O. nr. 47 (2004-2005), beslutning. O. nr. 43 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 08.02.2005 Innst. O. nr. 47 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2005

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.02.2005