Lov om endring i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Ot.prp. nr. 8, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 35 for 1995-96, beslutning. O. nr. 35 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1995 Innst. O. nr. 31 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 16.01.1996

   Behandlet i Lagtinget: 30.01.1996