Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 20, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 32 for 1995-96, beslutning. O. nr. 32 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1995 Innst. O. nr. 30 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995