Finansministerens redegjørelse om endringer av St.prp. nr. 1 (2005-2006) om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2006

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren

Saksgang

  1. Status