Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Dokument nr. 3:1 (2005-2006), Innst. S. nr. 84 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2006 Innst. S. nr. 84 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget. Av de 10 forvaltningsrevisjonene som omfattes, anser Riksrevisjonen ni saker som avsluttet. Riksrevisjonen har foreslått at Riksrevisjonens tidligere undersøkelse vedrørende innfordring av skatter, følges opp videre og varsler at de vil gjennomføre en ny undersøkelse av skatteoppkrevernes resultatoppnåelse i innfordringsarbeidet. Komiteen uttaler i sin innstilling at den har merket seg at det er satt i verk tiltak for bedre rutiner for innkreving av skatter. Komiteen er enig i at det fortsatt er store ulikheter i innkrevingsrutinene og støtter derfor Riksrevisjonen i at det bør gjennomføres en ny undersøkelse. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:1 (2005-2006) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2006