Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2005 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for rammeområde 14 – konstitusjonelle institusjoner – for 2006. Det er bevilget kr 1 288 308 000 til rammeområdet. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Vedtaket er enstemmig og er i tråd med forslaget fra regjeringen Stoltenberg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2005