Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2005 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på kapitler under Forsvarsdepartmentet og kapitler angående samfunnssikkerhet og beredskap under Justis- og politidepartementet (rammeområde 8). Budsjettvedtaket er i tråd med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II og ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2005