Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Budsjett-innst. S. nr. 15 (2005-2006), jf. Stprp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet innenfor rammeområdene 7 og 15. Budsjettvedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag slik dette ble lagt fram i St. prp. nr. 1 (2005-2006) for Arbeids- og sosialdepartementet med endringer foreslått i St.prp. nr. 1 Tillegg 1 (2005-2006). Det endelige vedtak ble fattet med stemmene fra regjeringspartiene, og med subsidiær støtte fra H, KrF og V. Rammeområde 7, dagpenger med videre, ble vedtatt med netto utgiftsramme på 21 736 600 000 kroner. Rammeområde 15, arbeid og sosial, ble vedtatt med netto utgiftsramme på 198 179 532 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2005