Lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr)

Ot.prp. nr. 34 (2005-2006), Innst. O. nr. 13 (2005-2006), beslutning. O. nr. 27 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 13 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring av passloven som medfører at gebyret for pass ikke lenger skal knyttes til rettsgebyret. Gebyret for pass foreslås fastsatt uforandret på dagens nivå dvs 990 kroner for pass til personer over 16 år og 420 kroner for pass til personer under 16 år. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005