Lov om endringar i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Ot.prp. nr. 40, innst. O. nr. 56, besl. O. nr. 64 for 1995-96, beslutning. O. nr. 64 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.05.1996 Innst. O. nr. 56 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1996

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1996