Lov om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

Ot.prp. nr. 37 (2005-2006), Innst. O. nr. 31 (2005-2006), beslutning. O. nr. 42 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2006 Innst. O. nr. 31 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til lov om oppheving av lov om Statens Bankinvesteringsfond. Loven oppheves fordi det ikke lenger eksisterer rettssubjekt som omfattes av loven. Loven trer i kraft straks (fra det øyeblikk den er sanksjonert av Kongen i statsråd).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2006

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 04.04.2006