Lov om endringer i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Ot.prp. nr. 48, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 69 for 1995-96, beslutning. O. nr. 69 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 28.05.1996 Innst. O. nr. 63 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1996