Lov om endringer i enkelte lover som følge av norsk ratifikasjon av De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982

Ot.prp. nr. 37, innst. O. nr. 71, besl. O. nr. 74 for 1995-96, beslutning. O. nr. 74 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1996 Innst. O. nr. 71 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.1996